Stanovy

STANOVY

Velké ceny Blanenska v požárním útoku, z. s.

Článek I.

Základní ustanovení

1. Názvem spolku je Velká cena Blanenska v požárním útoku, z. s. (dále jen VCB).

2. Sídlem VCB jsou Černovice 113, 679 75 Černovice.

3. VCB je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

4. Statutárním orgánem VCB je Předseda Rady VCB.

Článek II.

Účel spolku

1. Účelem VCB a současně společným zájmem všech jeho členů je propagace a prosazování zájmů požárního sportu ve společnosti.

2. Svůj účel naplňuje VCB zejména těmito činnostmi:

a) organizováním ligy soutěží v požárním sportu,

b) vydáváním pravidel ligy soutěží v požárním sportu

c) vzdělávací činností na úseku požárního sportu,

d) propagací aktivit VCB a osvětou na úseku požárního sportu,

e) získáváním finančních prostředků na svoji činnost a na plnění svého účelu,

f) spoluprací s obcemi a jinými právnickými a fyzickými osobami,

g) podporou dobrovolnictví.

Článek III.

Členství ve spolku

1. Členy spolku jsou ta družstva sborů dobrovolných hasičů a jiných spolků majících sídlo na území okresu Blansko před změnou jeho hranic účinnou od 1. 1. 2007, která se zúčastnila minimálně 9 soutěží zařazených do ligy soutěží v požárním sportu pořádané VCB, jejíž ročník bezprostředně předcházel datu konání řádné členské schůze VCB, a která se současně zúčastní členské schůze VCB, čímž projeví zájem stát se členem VCB.

2. Počet členů VCB je pohyblivý, nesmí však klesnout pod tři členy, jinak spolek zaniká.

3. Členství ve VCB vzniká dnem konání zasedání Členské schůze VCB, která potvrdila splnění podmínek uvedených v odst. 1. tohoto článku. Návrh na schválení vzniku členství podává a jeho přípravu zajišťuje Rada VCB.

4. Členství ve VCB zaniká:

a) nesplněním podmínky uvedené v odst. 1. tohoto článku,

b) dobrovolným vystoupením, a to na základě písemného prohlášení doručeného předsedovi nebo místopředsedovi Rady VCB, popř. na adresu sídla VCB,

c) vyloučením na základě rozhodnutí Členské schůze VCB z důvodu jednání člena, které je v rozporu s právním řádem České republiky

d) zánikem člena,

e) zánikem VCB.

5. Seznam členů je veřejně přístupný a je uveden na internetových stránkách VCB. Zápisy a výmazy v tomto seznamu zajišťuje Rada VCB neprodleně po provedení změny v seznamu členů.

Článek IV.

Práva a povinnosti členů

1. Každý člen má právo:

a) být informován o činnosti VCB prostřednictvím Rady VCB,

b) účastnit se Členské schůze VCB a podílet se na jejím rozhodování hlasováním (je-li členem VCB více družstev z jednoho sboru dobrovolných hasičů, mají tato družstva jen 1 společný hlas),

c) volit členy Rady VCB a Kontrolní komise VCB (je-li členem VCB více družstev z jednoho sboru dobrovolných hasičů, mají tato družstva jen 1 společný hlas),

d) být volen do Rady VCB a Kontrolní komise VCB,

e) rozhodovat o místě konání jednotlivých soutěží zařazených do ligy dle čl. II. odst. 2. písm. a) těchto stanov,

f) předkládat návrhy, podněty, připomínky a stížnosti k činnosti VCB,

g) podílet se na činnostech VCB,

h) ukončit členství ve VCB dobrovolným vystoupením dle čl. III. odst. 4, písm. b) těchto stanov.

2. Každý člen je povinen:

a) dodržovat tyto stanovy a plnit rozhodnutí členské schůze VCB a Rady VCB,

b) aktivně hájit zájmy VCB a podílet se na plnění účelu VCB,

c) účastnit se jednání Členských schůzí VCB,

d) zdržet se jakékoliv činnosti odporující účelu VCB,

e) řádně a včas vyúčtovat všechny účelově poskytnuté finanční prostředky VCB.

Článek V.

Orgány VCB

Organizační strukturu VCB tvoří tyto orgány:

a) Členská schůze VCB,

b) Rada VCB,

c) Předseda Rady VCB,

d) Kontrolní komise VCB.

Článek VI.

Členská schůze VCB

1. Nejvyšším orgánem je Členská schůze VCB složená ze všech členů VCB, která rozhoduje o důležitých věcech týkajících se VCB, zejména:

a) schvaluje stanovy VCB a jejich změny,

b) volí členy Rady VCB a odvolává je,

c) volí členy Kontrolní komise VCB a odvolává je,

d) schvaluje zprávu o činnosti VCB a zprávu o hospodaření VCB, projednává a schvaluje rozpočet VCB,

e) deklaruje vznik a zánik členství dle čl. III. odst. 3. a 4. písm. a), b), d) těchto stanov,

f) rozhoduje o zániku členství dle čl. III. odst. 4. písm. c) těchto stanov,

g) rozhoduje o místě konání jednotlivých soutěží zařazených do ligy dle čl. II. odst. 2. písm. a) těchto stanov,

h) schvaluje pravidla ligy soutěží v požárním sportu dle čl. II. odst. 2. písm. a) těchto stanov a jejich změny,

i) rozhoduje o vstupu VCB do právnických osob,

j) rozhoduje o symbolech VCB,

k) rozhoduje o zániku VCB a o následném majetkoprávním vypořádání.

l) rozhoduje o dalších věcech, které nespadají do pravomoci ostatních orgánů VCB.

2. Zasedání Členské schůze VCB je svoláváno předsedou nebo místopředsedou Rady VCB jedenkrát ročně, případně dle potřeby i častěji, a to vždy nejméně 14 dní přede dnem konání Členské schůze VCB formou zveřejnění pozvánky na internetových stránkách VCB. Součástí pozvánky na Členskou schůzi VCB je návrh programu jednání. Rovněž je předseda Rady VCB povinen svolat

Členskou schůzi VCB, pokud ho o to požádá alespoň jedna třetina všech členů, a to do 30 dnů ode dne doručení žádosti na jeho adresu, příp. na adresu sídla VCB.

3. O záležitosti, která nebyla zahrnuta v programu vyznačeném na pozvánce na členskou schůzi VCB, je možné rozhodnout, souhlasí-li nadpoloviční většina přítomných členů.

4. Členská schůze VCB je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů.

5. K platnosti usnesení Členské schůze VCB je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Každý člen má při rozhodování jeden hlas (je-li členem VCB více družstev z jednoho sboru dobrovolných hasičů, mají tato družstva jen 1 společný hlas), hlasy členů jsou si rovny.

Článek VII.

Rada VCB

1. Rada VCB je výkonným orgánem VCB podléhajícím Členské schůzi VCB. VCB ve všech věcech zastupuje předseda Rady VCB, ostatní členové Rady VCB mohou jednat pouze na základě pověření Radou VCB.

2. Rada VCB má 7 členů volených 1x ročně Členskou schůzí VCB na jejím řádném zasedání. Členem Rady VCB může být zvolen pouze zástupce družstva, které je členem VCB.

3. Rada VCB mezi sebou na své první schůzi konané po zvolení Členskou schůzí VCB volí předsedu, místopředsedu a pokladníka. Rada VCB má vyhrazeno ustanovit si pro svoji činnost další funkce.

4. Předseda nebo místopředseda Rady VCB svolává Radu VCB dohodou mezi členy dle potřeby, minimálně však jednou za půl roku.

5. Předseda Rady VCB zastupuje VCB navenek ve všech věcech, jedná a podepisuje jménem VCB, a to tak, že k názvu VCB vyznačí celé své jméno, název funkce a připojí svůj vlastnoruční podpis a razítko VCB.

6. Rada VCB:

a) zabezpečuje plnění účelu VCB v období mezi jednotlivými členskými schůzemi,

b) zabezpečuje plnění usnesení Členské schůze VCB,

c) zabezpečuje organizaci ligy soutěží v požárním sportu,

d) organizuje a řídí hospodářskou činnost VCB,

e) připravuje podklady pro Členskou schůzi VCB,

f) dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku VCB.

7. Rada VCB je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů, k platnosti usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý člen má při rozhodování jeden hlas, hlasy členů jsou si rovny.

8. Funkce člena Rady VCB zaniká vzdáním se funkce, úmrtím nebo odvoláním Členskou schůzí VCB. Na uvolněné místo nastupuje ten kandidát, který měl při hlasování řádnou Členskou schůzí VCB nejvyšší nepostupující počet hlasů.

9. Proti rozhodnutí Rady VCB je možné podat písemnou stížnost k Členské schůzi VCB.

Článek VIII.

Předseda Rady VCB

Předseda Rady VCB je statutárním orgánem VCB, je oprávněn za VCB jednat navenek ve všech záležitostech. Při podepisování vyznačí k názvu VCB celé své jméno, název funkce a připojí svůj vlastnoruční podpis a razítko VCB.

Článek IX.

Kontrolní komise VCB

1. Kontrolní komise VCB je nezávislým orgánem VCB.

2. Kontrolní komise VCB má 3 členy volené 1x ročně Členskou schůzí VCB na jejím řádném zasedání.

3. Členem Kontrolní komise VCB může být zvolen pouze zástupce družstva, které je členem VCB. Člen Kontrolní komise VCB nemůže být současně členem Rady VCB.

4. V čele Kontrolní komise VCB stojí předseda, který je volen členy Kontrolní komise VCB.

5. Funkce člena Kontrolní komise VCB zaniká vzdáním se funkce, úmrtím nebo odvoláním Členskou schůzí VCB. Na uvolněné místo pak nastupuje ten kandidát, který měl při hlasování řádnou Členskou schůzí VCB nejvyšší nepostupující počet hlasů.

6. Kontrolní komise VCB zejména:

a) kontroluje hospodaření VCB a provádí revizi účetních dokladů,

b) kontroluje plnění usnesení Členské schůze VCB a plnění jí stanovených úkolů,

c) upozorňuje Radu VCB na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy na jejich odstranění,

d) předkládá Členské schůzi zprávu o své činnosti.

7. Předseda Kontrolní komise VCB nebo jím pověřený člen má právo zúčastnit se všech schůzí Rady VCB.

Článek X.

Majetek VCB

1. Zdrojem majetku VCB jsou zejména:

a) pořadatelské poplatky za ligovou soutěž v požárním sportu, jejichž výše je každoročně stanovena Členskou schůzí VCB,

b) příspěvky a dotace, dary a dědictví,

c) výnosy z kaucí propadených z důvodu neuznání protestu,

d) samostatná hospodářská činnost.

2. O dispozicích s majetkem, vyjma drobných dispozic do 2 000,- Kč, které spadají do pravomoci Rady VCB, rozhoduje Členská schůze VCB.

3. Zisk z činnosti VCB je možné použít pouze pro plnění účelu VCB včetně správy VCB.

Článek XI.

Zánik VCB

O zániku VCB může rozhodnout pouze za tímto účelem svolaná Členská schůze VCB, a to za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů a při 3/5 většině hlasů přítomných členů. Tato členská schůze současně 3/5 většinou hlasů přítomných členů rozhodne o rozdělení majetku VCB

Článek XII.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. VCB je zřízena na dobu neurčitou.

2. Tyto stanovy byly projednány a schváleny řádnou Členskou schůzí VCB konanou dne 6. 3. 2015 a tímto dnem jsou i účinné.

 ________________________________

Ing. Martin Koutný, v. r.

předseda Rady VCB

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *